Aktuální informace

 

ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo

Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

 

POZVÁNKA

Představenstvo ZÍTŘKU, stavebního bytového družstva, na základě čl. 67, Stanov

svolává

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ,

které se bude konat

ve středu 25. května 2016 v 15.00 hod.

v restauraci Bílý dům, Janáčkova 1331, Moravské Budějovice

 

Prezence účastníků v době od 14.45 do 15.00 hodin.

 

Program:

 

1. Zahájení, schválení programu.

2. Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele.

3. Kontrola usnesení ze SD konaného dne 27. 5. 2015.

4. Zpráva o činnosti představenstva družstva.

5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.

6. Zpráva o hospodaření družstva a seznámení s účetní závěrkou za rok 2015.

7. Zpráva mandátové komise.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2015.

9. Projednání a schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku.

10. Projednání a schválení změny stanov.

11. Projednání a schválení volebního řádu.

12. Volba členů představenstva.

13. Volba členů kontrolní komise.

14. Projednání a schválení návrhu směrnice č. SM 11 verze 04, o odměňování členů orgánů družstva.

15. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce.

16. Diskuse.

17. Zpráva volební komise.

18. Usnesení.

19. Občerstvení, závěr.

 

Všechny podklady pro konání SD jsou připravené k nahlédnutí u vedoucího zaměstnance družstva od 11.5.2016 do 24.5.2016

v úředních hodinách družstva.

 

 

Ing. Petr Obrdlík

předseda představenstva

 

Ladislav Krejča

místopředseda představenstva

 

PŘÍLOHA:

Pozvánka

Podklady pro jednání